Actievoorwaarden Petitiepagina Petitiestarter.nl

Onder de algemene actievoorwaarden wordt verstaan:

Organisator: Stichting Greenpeace Nederland

Actie: petitiestarter.nl

Actiesite: petitiestarter.nl

Deelnemer: een natuurlijke persoon.

De actie wordt georganiseerd door Greenpeace Nederland:

Stichting Greenpeace Nederland, NDSM-Plein 32, 1033 WB Amsterdam (Gebouw "de Smederij")

Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur via 0800-4223344 (gratis) en info@greenpeace.nl

 

Op de actie zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.

Meedoen aan deze actie kost de deelnemer niets. Hoofdelement van de site is bezoekers in actie laten komen door het starten en uitzetten van een eigen petitie. Deelnemer ontwerpt petitie naar de voorwaarden die hiervoor door Greenpeace Nederland vooraf zijn opgesteld. De petities zijn ontworpen door individuele deelnemers en vertegenwoordigen dus de mening van die individuele persoon en niet noodzakelijkerwijs de mening van Greenpeace. Greenpeace geeft dan ook geen garanties ten aanzien van (de juistheid van) de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld. Greenpeace is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van gebruikers. Greenpeace aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de inhoud of de oproepen en is niet verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van deze teksten. Officiële standpunten van Greenpeace kunnen gevonden worden op www.greenpeace.nl. Deelnemer draagt zelf zorg voor het werven van medestanders voor zijn/haar petitie via eigen (sociale) kanalen. Greenpeace ondersteunt alleen het platform zelf en faciliteert geen middelen voor het verzorgen van draagvlak voor de individuele acties van deelnemers. Greenpeace behoudt zich het recht om een deelnemer zonder opgaaf van reden uit te sluiten.

Onder deelname aan deze campagne wordt verstaan opstarten van petities (petitiestarter/ organisator) en het tekenen van petities (petitietekenaar/ deelnemer) die zijn geïnitieerd via het platform Petitiestarter.nl (met naam, e-mailadres, postcode en optioneel het telefoonnummer), het bestellen van een actiepakket of het doen van een donatie via deze actiesite. De persoonsgegevens die hierbij worden achtergelaten worden vastgelegd in de donateursadministratie van Greenpeace. Deelnemers aan de petitie ontvangen een bevestigingsemail via het platform Petitiestarter en worden via de organisator per e-mail en/of telefonisch op de hoogte gehouden over acties gerelateerd aan deze petitie. Ook ontvangen de deelnemers e-mails van Greenpeace Nederland waarbij hen wordt gevraagd o.a. petities van Greenpeace te ondertekenen. Deze emails worden gemiddeld eens per 2 weken verzonden, afhankelijk van de actualiteit en de noodzaak om in actie te komen.

Afmelden voor deze e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt verzonden. De afmelding wordt direct verwerkt. Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Greenpeace Nederland. Afmelden voor het telefoongesprek kan direct tijdens het telefoongesprek of via onze Servicedesk 0800 - 4223344.

Via het platform petitiestarter.nl ontvangt de petitiestarter/ organisator geautomatiseerde e-mails om hem/haar op de hoogte te stellen van activiteit rondom zijn/haar petitie. Afmelden voor deze e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in deze e-mails wordt verzonden. De petitiestarter/ organisator kan actief via het platform Petitiestarter communiceren met de petitietekenaars/ deelnemers van zijn/haar petitie, zonder daarbij inzicht te krijgen in de persoonlijke gegevens van de deelnemers. Greenpeace behoudt zich het recht voor deze e-mails in te zien en petitiestarter/ organisator uit te sluiten voor deze functionaliteiten. Petitietekenaars/ deelnemers kunnen zich afmelden voor deze e-mails door te klikken op de afmeldlink die in deze e-mails wordt verzonden.

De actiewebsite Petitiestarter.nl is gelanceerd per 30 mei 2016 tot een nader te communiceren tijdstip. Greenpeace behoudt zich het recht om een Petitiestarter/ Organisator en zijn of haar petitie zonder opgaaf van reden uit te sluiten en niet te publiceren. Vroegtijdige eindiging wordt bekendgemaakt via de actiesite en per e-mail.

Overige voorwaarden

De organisator behoudt het recht om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

Activiteiten die via Petitiestarter worden georganiseerd mogen nooit in strijd zijn met de wet of de grondbeginselen van Greenpeace Nederland. Greenpeace Nederland heeft geen zeggenschap over deze activiteiten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ervan. Zij is niet gehouden schade van deelnemers of derden als gevolg van deze activiteiten te vergoeden. Mocht Greenpeace Nederland desondanks aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden als gevolg van deze activiteiten of zelf schade lijden, dan dienen de deelnemers die deze schade hebben veroorzaakt eventuele bedragen die Greenpeace Nederland hiervoor heeft betaald of schade die zij lijdt in alle gevallen volledig aan Greenpeace Nederland terug te betalen, ook als dit op basis van de wet anders zou zijn.

Door gebruik van de website (het achterlaten van persoonlijke gegevens bij de applicatie) of het sturen van een sms accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en worden gebruikt door de organisator ten behoeve van het verstrekken van informatie aan de deelnemers.

Naw-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

De deelnemer geeft de organisator toestemming via e-mail en telefoon te informeren over acties en campagnes of om de deelnemer te vragen donateur te worden. Meer uitleg de registratie van persoonsgegevens door Greenpeace vind je in het Greenpeace-privacybeleid: www.greenpeace.nl/privacy

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

Het Greenpeace-logo is een internationaal geregistreerd handelsmerk van de Stichting Greenpeace Council, en mag alleen worden afgebeeld na voorafgaande schriftelijke toestemming van Greenpeace Nederland.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

De organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via Facebook en Twitter juichen we echter toe.

 

Amsterdam, maart 2018