Skip to main content

Aan: Minister Bussemaker (ministerie OCW), voorzitter Geert ten Dam en rector Karen Maex (UvA)

Petitie Academische Vrijheid

Petitie Academische Vrijheid

Hoewel de academische vrijheid volgens de wet gewaarborgd moet worden aan instellingen voor hoger onderwijs, wordt zij aan hogere instellingen juist geschonden en belemmerd, onder andere door de reële invloed van het rendementsdenken.

Wij roepen de minister en voorzitters van de universiteit op zo snel mogelijk een einde te maken aan deze misstanden. Onze eisen en concrete voorstellen zijn geformuleerd onder tien deelgebieden.
Zie het uitgebreide Manifest voor Academische Vrijheid, geschreven door wetenschappers en filosofen, voor puntsgewijze toelichting: https://academischevrijheid.wordpress.com/2017/01/09/het-manifest-voor-academische-vrijheis/

1) Outputfinanciering

Maak een einde aan de outputfinanciering.
Zorg voor een grotere vaste voet in de financiering van studies.
Niet meer afrekenen op publicaties, diploma’s en promoties. Er zijn voldoende aanwijzingen dat inputfinanciering goedkoper is.

2) Autonomie van docent en student

Geef de wijze van invulling van het onderwijs terug aan de docent.
Geef de student ruimte en tijd om zelf onderzoeksvragen te stellen, ontwikkelen en beantwoorden.

3) Toegankelijkheid van de academie

Wij eisen de terugkeer van de basisbeurs.

4) Precarisering en werkdruk

Maximaal 20% flexibele contracten. Eindig de wildgroei van tijdelijke aanstellingen en de bizarre constructies om medewerkers aan het lijntje te houden, zoals UvA Jobservices aan de UvA.
Vergoed werkelijk aan onderwijs bestede uren, betaal overwerk uit.
Geef docent-onderzoekers de onderzoekstijd waar zij recht op hebben en die noodzakelijk is om goed onderzoek te doen.

5) Verdeelmodellen

Zie erop toe dat universiteiten een einde maken aan misstanden in de allocatie van het interne geld.
Schaf het full cost model aan de UvA af.
Neem de alternatieve allocatie-voorstellen van Rethink-UvA en andere betrokken academici serieus in overweging. Geef ten minste ruimte aan experimenten met een andere wijze van verdelen van de eerste geldstroom.
Realiseer een grotere vaste voet, een goed reservebeleid en proactief begrotingsbeleid per universitaire eenheid.

6) Onderzoek en onderzoeksfinanciering

Het onderzoek – dé kerntaak van de universiteit – dient gefinancierd te worden uit de eerste geldstroom, zodat universiteiten weer zeggenschap krijgen over hun onderzoeksmiddelen. Budget dat de afgelopen jaren is weggenomen bij de universiteiten (door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek [NWO], door derdegeldstroomprojecten zoals ‘matching’) dient weer terug te vloeien. Idealiter moet minimaal de helft van het huidige NWO-budget terug naar de eerste geldstroom van de universiteiten.

De tweede geldstroom dient georganiseerd te worden op een wijze die in lijn is met de academische vrijheid. Overweeg de alternatieve voorstellen serieus en in gesprek met academici. Een gereorganiseerde NWO met een beperkter budget moet het het aantal grote ‘prijzen’ terugbrengen en in plaats daarvan (onderzoeksgeld diversifiëren door) meerdere beurzen van redelijke schaal beschikbaar te stellen.

Er moet een einde komen aan de inperking van de academische vrijheid door externe belanghebbenden bij de huidige (acquisitie van) de derde geldstroom.

Breng de zeggenschap over het onderzoek terug naar de werkvloer van daartoe opgeleide onderzoekers, waar zij hoort. Laat, binnen de universiteit, onderzoekers naar eigen inzicht beslissen welke thema’s zij onderzoeken en op basis van collegiaal overleg beslissen met welke collega’s zij daartoe samenwerken.

7) Diversiteit aan perspectieven

Wij eisen dat de adviezen van de Commissie Diversiteit opvolging krijgen binnen de UvA en het gehele hogere onderwijs.
- zorg voor institutionele verankering aan praktijken die diversiteit bevorderen;
- betrek en ondersteun mensen met een minderheidsachtergrond;
- stel diversiteitsunits in om werkplannen op te zetten voor diversiteitsbeleid en koppel deze aan discriminatiemeldpunten;
- voer in overleg een meer gediversifieerd curriculum in, en voldoende onderwijs over de (politieke en ideologische) standplaatsgebondenheid van kennisproductie en kolonialisme;
- houd in geschiedenisonderwijs 1873, in plaats van 1863, aan als het jaar waarin slavernij werd afgelast.

8) Bestuur

Wij eisen meer zelfbestuur. Studenten en medewerkers moeten substantiële zeggenschap hebben over de belangen van de universiteit.

9) Beleidsdocumenten

Beleidsdocumenten mogen niet verhullen wat de consequenties van het beleid zijn voor studenten en docenten.

10) Ombudspersoon

Wij eisen de herinstelling van een ombudspersoon, die het waarborgen van de academische vrijheid toetst.

Waarom is het belangrijk?

Academische vrijheid is het recht om vrijelijk wetenschappelijk onderzoek te doen en de resultaten hiervan te verbreiden; en om vrijelijk onderwijs te ontvangen en te geven.

Deze petitie werd in eerdere vorm reeds ondertekend door:
[Sprekers Vrouwenlogica]
Harriët Bergman (student UvA, initiatiefnemer manifest)
Tashina Blom (student UvA, initiatiefnemer manifest)
Natalie Scholz (historicus, docent UvA, initiatiefnemer manifest)
Ineke Palm (epidemioloog, eerder verbonden aan onderzoeksbureau SP)
Martijntje Smits (filosoof, onderzoeker flexwerk in de academie)
Rudolf Valkhoff (cultuurhistoricus, voormalig docent UvA)
Désirée Verweij (filosoof, voorzitter SWIP-NL)
[Aanwezigen Vrouwenlogica]
Sandra Rengelink
Dora Timmers
Jannes van der Meer
Tom Kayzel
Maurice Stöcker
Ian Velthuis
Karin Fontein
Maaike Hommes
Susan Delsing
Aida Kopmels
Denkordi
anoniem
anoniem
Joyce Pijnenburg (bestuurslid VG Amsterdam en SWIP-NL, initiatiefnemer)
[Overige ondertekenaars]
Theodor Harmsen
Egil Asprem
Marga Greuter
Manon van Driel
David Sterkenburg
Elte Rauch
Michele Murgia
Lie van Schelven
Hereward Tilton
Hans Geluk
Mienke de Wilde
Danna Harmsen
Manouk Schippers
Esther Baars
Tamara van den Berg
Catherine Hooijer
Marco Schürmann
[Organisaties]
Society for Women in Philosophy-NL
Het Spinhuis Collectief
Kritische Studenten Amsterdam

Hoe het overhandigd gaat worden

Wij zullen de handtekeningen emailen en posten naar minister Bussemaker en persoonlijk overhandigen aan voorzitter van het College van Bestuur van de UvA Geert ten Dam en rector Karen Maex.

Updates

2018-04-18 08:39:08 +0200

100 handtekeningen verzameld

2017-01-11 06:00:38 +0100

50 handtekeningen verzameld

2017-01-10 13:48:58 +0100

25 handtekeningen verzameld

2017-01-10 11:18:37 +0100

10 handtekeningen verzameld