• ING: STOP MET HET FINANCIEREN VAN DE DAKOTA ACCESS PIPELINE
  De Dakota Access pijplijn wordt aangelegd zonder dat er goed is gekeken naar de consequenties voor de natuur en de inheemse bevolking. De Standing Rock Sioux stam woont op een paar honderd meter afstand van de plek waar de pijp wordt aangelegd. Het is heel waarschijnlijk dat de pijp ooit olie zal gaan lekken en dit zal desastreuze gevolgen hebben voor hun leefomgeving en drinkwater. Voor de kust van de stad Santa Barbara, in de Amerikaanse staat Californië, is in mei 2015 zo'n 80.000 liter ruwe olie in zee gelekt. Het lek ontstond door een breuk in de pijpleiding. Ook loopt de pijp door ‘sacred ground’, heilige grond. Een deel van die heilige grond is zelfs al omgeploegd voor de pijplijn. De Standing Rock Sioux protesteren al maandenlang vreedzaam tegen de pijplijn. Maar de autoriteiten treden met veel geweld op tegen de Water Protectors, zoals de "protestanten" zichzelf noemen, ze gebruiken pepper spray, rubberen kogels, traangas, een stoot-granaat en Water Protectors werden opgesloten in hondenkennels. Ook zijn er waterkanonnen ingezet bij een temperatuur van -5 graden celsius en zijn er honden ingezet om Water Protectors te verjagen. In 2007 is door United Nations een verklaring ondertekend, waarin Native Tribes rechten hebben gekregen die hun leefgebied beschermen. Met deze verklaring wordt geen enkele rekening gehouden. Ook in het licht van klimaatverandering is de bouw van de pijplijn onbegrijpelijk. Het internationale klimaatakkoord is nu in werking getreden, als we de opwarming willen beperken tot 1,5 graad kunnen we ons geen nieuwe investeringen in fossiel meer permitteren. We moeten juist zo snel mogelijk meer schone energie bronnen bouwen. ING is één van de financiers van de Dakota Pijplijn en dus mede-verantwoordelijk voor de onrechtvaardige en schokkende behandeling van de Standing Rock Sioux. Wij roepen ING daarom op om onmiddellijk te stoppen met de financiering van de pijplijn.
  13.253 van 15.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Monique Thijssen
 • Wij willen Utrecht Klimaatneutraal in 2030!
  Klimaatverandering is een feit en vormt een bedreiging voor ons allemaal. Overal ter wereld komen mensen in beweging. De politiek werkt aan de ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs, waarmee we onder 1,5 graad Celsius opwarming proberen te blijven. Dit betekent dat ook wij in Utrecht met z’n allen keihard aan de slag moeten om onze CO2 uitstoot te verminderen. Burgers, bedrijven en overheden leveren allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan de oplossing, maar de overheid moet het voortouw nemen. Wij staan daarom volledig achter het ambitieuze plan van de Gemeente Utrecht om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De Utrechtse plannen sluiten goed aan bij de doelen die in Parijs zijn afgesproken en ze zijn een noodzakelijke stap in de goede richting. We zien echter een probleem: De financiering van het Utrechtse Energieplan en de daaraan gekoppelde praktische uitvoering blijft hopeloos achter. Jaarlijks is er slechts 3 miljoen euro beschikbaar gesteld om de visie van de Gemeente te realiseren. Dat is natuurlijk veel te weinig om dit ambitieuze doel te halen. We zijn dan ook niet verbaasd dat de voortgangsrapportage van 2015 laat zien dat de CO2 reductie van Utrecht niet veel sneller terugloopt dan in de rest van het land. In dit tempo gaan we het niet redden. Het minimale budget voor duurzaamheid en het achterblijven van resultaten baart ons zorgen. Utrecht Klimaatneutraal 2030 leeft niet in de stad. Wij merken dat veel te weinig Utrechters bekend zijn met de gestelde doelen, dat ze weinig urgentie voelen en vaak niet weten hoe ze kunnen bijdragen. De gemeente kan veel proactiever haar burgers en bedrijven informeren en stimuleren om maatregelen te nemen. En daarmee ook kansen scheppen voor lokale duurzame ondernemers. Klimaatverandering raakt ons allemaal en is niet iets wat we op volgende generatie willen (of kunnen!) afschuiven. Wat willen we precies? Met deze petitie roepen wij, burgers, organisaties en bedrijven in Utrecht, de Gemeente op om een tandje bij te zetten voor het klimaat. Dat betekent dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de uitvoering van het beleid, dat er meer proactieve communicatie naar burgers moet plaatsvinden over het beleid, en dat het klimaat en duurzaamheid meer prioriteit moet krijgen binnen alle politieke besluitvorming. Zodat we in 2030, met z’n allen, nog trotser kunnen zijn op onze mooie stad.
  1.092 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Anneke Wensing
 • Beuningen wil graag groen zijn, stap dus over op groene energie!
  In belang van onze gezondheid en goede levensomstandigheden, die van onze kinderen en hun kinderen...
  10 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door els jansen
 • Valkenswaard op groen!
  Door voor groene stroom te kiezen, geeft gemeente Valkenswaard het goede voorbeeld. Het is van belang dat we allemaal, groot en klein, bijdragen aan een beter milieu. Iedere stap is er één. Samen kunnen we het tij keren!
  53 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Ilona Lekahena
 • Groene stroom voor Maastricht
  Wereldwijd lijden miljoenen mensen onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Juist van de overheid mag je verwachten dat zij haar verantwoordelijkheid neemt om het klimaat te beschermen. Gemeenten zijn grootverbruikers van stroom. Die hebben ze nodig voor de eigen kantoren en gebouwen, de straatverlichting en stoplichten. Opvallend genoeg kiezen veel gemeenten voor de goedkoopste en niet voor de groenste stroom. Het gaat dan om fossiele stroom, waaronder veel stroom afkomstig van vervuilende kolencentrales.
  224 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Renée Vernooij
 • Groningen: stap over op écht groene stroom!
  Klimaatverandering raakt mensen overal, het is tijd voor verandering. In Groningen is het duidelijker dan waar ook dat we afmoeten van fossiele energie en al helemaal van kolenstroom. En zo snel mogelijk aan het werk met de oplossingen. Met een keuze voor écht groene stroom met garanties van oorsprong die het liefst in Nederland opgewekte schone stroom stimuleren, geeft Groningen een voorbeeld voor de rest van Nederland.
  519 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door Ciarán Lier
 • Den Bosch in de (groene) stroomversnelling!
  Omdat de energietransitie van groot belang is voor onze toekomstige welvaart.
  514 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door Jos Willems
 • Amsterdam, kies voor Groene Energie // AMSTERDAM, CHOOSE FOR GREEN POWER
  ++See English translation at the bottom++ Het klimaat verandert snel, De gevolgen zijn merkbaar en dramatisch. In heel Europa merk je de toename van het aantal overstromingen door extreme regenval. En hittegolven. Alle stappen die we nu al nemen om CO2 uitstoot te beperken helpen mee om nog grotere gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Nu koopt gemeente Amsterdam in bij E.ON, een producent die zelfs elektriciteit opwekt in een pas gebouwde grote kolencentrale. Die fossiele brandstof hoort bij de meest schadelijke als oorzaak van klimaatverandering. Gemeente Amsterdam heeft bij het contract Garanties van Oorsprong van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Deze vorm van schoonwassen op papier is niet effectief tegen klimaatverandering. Geef je om Amsterdam, dan kies je voor 100 % Groene Energie. Wij weten dat het College van B & W grote ambities heeft voor het verduurzamen van de stad. Amsterdam hoort mee te doen met 100 % groene stroom. Niet omdat het in een akkoord staat uit Parijs of omdat de EU het oplegt. Het gaat om de toekomst van de stad, de inwoners en alle organisatie voor wie Amsterdam contracten afsluit. Dat kan en dat moet ook. Het verduurzamen gaat niet enkel om de lantaarnpalen op straat. Bij het energiecontract is een hele groep organisaties aangesloten. Amsterdamse werknemers, bestuurders en gebruikers van de diensten van deze organisaties hebben vaak geen weet van dat ze samen deze vervuilde stroom afnemen. De enige juiste keuze die u, Gemeente Amsterdam, ze kunt vertellen is dat u vanaf het volgende contract 1 januari 2018 echt groene stroom garandeert met bijbehorende GvO’s, die echt bijdragen aan minder emissies. Wij geloven in het leven als gemeenschap, de wereldstad Amsterdam als community tree. We hebben als bewoners wortels en vertakkingen over de hele wereld, of het nou gaat om reizen, familie of zaken. 2050 is te laat voor de grote verandering, klimaatrechtvaardigheid begint hier en nu in Amsterdam. Teken deze petitie. Amsterdam, Kies voor Groene Energie. ++++++ The climate is changing rapidly. The dramatic consequences can be seen everywhere. In all of Europe flooding through extreme rainfall are increasing, as well as heatwaves. Every step we take to limit our carbon emissions will help to prevent even greater disasters from dangerous climate change. At present, the municipality of Amsterdam buys its power from E.ON, a supplier that produces electricity from its own brand new coal fired plant. Coal is the most polluting fossil fuel with the biggest impact on climate change. The city of Amsterdam signed a contract with so called "Guarantees of Origin" certificates or GvO's (Garanties van Oorsprong) issued by the Afval Energie Bedrijf Amsterdam (the waste management company of Amsterdam). This form of "cleaning" through paper certificates is not really efficient in the fight against climate change. If we really care for Amsterdam, we should choose for 100% green energy from a 100% clean supplier. We know the Mayor and the Municipal Executive Board have great ambitions to make Amsterdam a sustainable city. To attain this, Amsterdam should join the group of 100% green power supplied towns. Not because an agreement has been signed in Paris or because the EU wants it. This is about the future of our city, its inhabitants, and all the organizations depending on Amsterdam municipal contracts. We can and we should make this change. A sustainable municipality is not only about lampposts in the streets. A whole lot of other organizations are involved in the energy contract with the municipality. Most of the time employees, administrators and users of the services of these organizations have no idea the electricity they are using is actually coming from an unclean source. The only right choice for you, Municipality of Amsterdam, is to guarantee them, starting from January 1st, 2018, an absolutely clean supply of energy, along with the right GvO's (Guarantees of Origin) that will genuinely contribute to less greenhouse gas emissions. We believe in life as a community, the metropolis of Amsterdam as a community tree. As residents we all have roots and branches all over the world, either from travelling, family or business. 2050 will be too late for a major change. Climate justice starts here and now in Amsterdam. Sign this petition. Amsterdam, Choose Green Power!
  3.428 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Egbert Born Picture
 • Gemeente Haarlem moet kiezen voor groene stroom!
  De gemeente Haarlem heeft beloofd in het verleden dat al in 2015 haar eigen organisatie klimaatneutraal zou zijn. In 2040 volgt de rest van de stad. Dat is vastgelegd in het klimaatconvenant van 2009 en herziene versies daarna. Dat een gemeente die hoog van de toren blaast over het aanpakken van klimaatverandering zelf stroom afneemt van kolencentrales is onbegrijpelijk. Haarlem moet geen zaken meer doen met een fossiele kolenboer als Engie, maar investeren in echte groene windenergie.
  470 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Martin Silvis
 • Tilburg kiest voor groene stroom
  Het gebruik van stroom afkomstig van kolencentrales zoals van E-ON zorgt voor een enorme vervuilende impact op ons milieu. Bij de verbanding van gas en kolen komt het broeikasgas CO2 vrij die bij een toename in onze atmosfeer voor een opwarming van onze aarde leidt. Kolencentrales vormen een groot probleem aangezien een kolencentrale twee keer zoveel CO2 uitstoot als een gascentrale. Door geen kolenstroom meer af te nemen en kolencentrales te sluiten, kunnen wij de uitstoot van CO2 drastisch verminderen op een goedkope manier. Aangezien onze gemeente veel stroom nodig heeft voor o.a. de straatverlichting en eigen gebouwen en kantoren is het belangrijk dat hiervoor schone stroom wordt gebruikt. De gemeente Tilburg laat zien dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft zitten in het coalitieakkoord. Zo is de intensivering van het klimaatbeleid een grote pijler waarbij er wordt ingezet om in woningen en wijken energie te besparen en zelf energie op te wekken. Daarom is het moeilijk te begrijpen waarom de gemeente Tilburg kiest voor 'grijze stroom' van energieleverancier E-ON. Het is voor inwoners van de gemeente Tilburg belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld toont door te kiezen voor groene stroom. Hoogleraren aan Tilburg University hebben al een oproep ondertekend om op korte termijn alle kolencentrales te sluiten. Nu is het aan alle inwoners en instanties in Tilburg om de gemeente op te roepen daadwerkelijk kracht te zetten achter haar duurzaamheidsidealen. Gemeenten en provincies hebben in 2007 een Klimaatakkoord gesloten met het Rijk om 75% duurzaam(bijv. schone stroom) in te kopen in 2010 en 100% in 2015. In Nederland kopen al 103 gemeenten schone stroom gedekt door echte groene certificaten(GVO's) zoals in Utrecht, Alkmaar en Apeldoorn. Tilburg kan hier geen uitzondering op vormen als al deze gemeenten het wel kunnen en een duurzame gemeente als Tilburg niet.
  317 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Gökhan Sancak Picture
 • Den Haag, kies voor groene stroom
  Een gemeente die anno nu nog op kolenstroom draait? Dat kan echt niet meer. Iedereen weet dat fossiele brandstoffen grote schade aanrichten. Wereldwijd lijden miljoenen mensen onder de gevolgen van klimaatverandering. Ook Europa lijdt onder extreme weersomstandigheden, zoals heftige regenval en hittegolven. Daarom is het hoog tijd dat de gemeente haar inwoners het goede voorbeeld geeft in de strijd tegen klimaatverandering en zo snel mogelijk overstapt op schone energie. Den Haag is aandeelhouder van een energieleverancier die goed scoort op duurzaamheid. Bovendien wil de gemeente klimaatneutraal zijn. Daarom is het krom dat de gemeente kiest voor de goedkoopste stroom van Engie, en niet voor de groenste stroom. Bijvoorbeeld van Eneco of Greenchoice. Als hometown van het Vredespaleis en het Internationaal Strafhof heeft Den Haag nog een éxtra reden om voorop te lopen met duurzame stroom. Klimaatverandering veroorzaakt in steeds meer landen droogte en voedselschaarste. Dat vergroot de kans op onrechtvaardigheid, oorlog en klimaatvluchtelingen. Juist Den Haag, als Internationale Stad van Vrede en Recht, moet daarom kiezen voor fossielvrije energie.
  354 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Femke Sleegers
 • Heerlen kies voor groene stroom
  Heerlen koopt kolenstroom van de Vrije Energie Producent, met daarbij waterkrachtcertificaten uit Scandinavië. Daarmee scoren ze dubbel slecht. Dat kan niet in een tijd waarin iedereen mee zou moeten werken om de omslag naar schone energie te maken. Inwoners van Heerlen mogen verwachten dat de gemeente een voorbeeld is voor burgers en bedrijven. De samenwerkende gemeenten in Parkstad hebben een stappen-plan (PALET) opgesteld om heel Parkstad in 2040 energie-neutraal te laten zijn. Echter de gemeenten binnen Parkstad regio (en als zodanig zijn het grootverbruikers van stroom) gebruiken dus nog geen groene stroom. Wij weten intussen dat fossiele brandstoffen schadelijk zijn voor milieu, klimaat en gezondheid. Daarom willen wij, burgers van Heerlen en Parkstad, hen helpen de goede voornemens te realiseren. “The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” Robert Swan, poolreiziger
  158 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Elian Geron